منیژه امینی قرمز چشمه

4158***008
فرزند : عین اله
وضعیت : √ تاییدشده

 

(( تـمـام حـکـم هـای این کـاربر ))

نــوع حــکــم : کمربند مشکی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1398/10/15
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 69-196/105/98/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : ورزشکار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــوع حــکــم : مربیگری عملی درجه 3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1398/05/30
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 150-196/200/99/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : مربی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ