آیین نامه اسپرت کماندو

احـتـرامـات

کلمه احترام گروه اسپرت کماندو همان کلمه ی ( کـمـانـدو ) میباشد و حالت احترام به شرح زیر انجام میگردد.

با شنیدن کلمه ی ( استپ ) همه ی هنر جویان در هر حالتی که هستند هر دو دست را در حالت  ۹۰ درجه باز کرده و بعد محکم به باند بغل شلوار میچسبانند یعنی همان به صورت خبر دار صاف و کشیده بدون هیچ حرکتی می ایستند.

ارشد کلاس به سمت مربی قرار میگیرد و دست راست خود را بالا برده و سر پنجه ی دست را  کاملا صاف و کشیده بلند اعلام مینماید ( ردی استنس مستر بو ) و بقیه ی هنر جوجان در هر حالتی که هستند به سمت مربی چرخیده هر دو دست را مشت کرده و بالای سر میبرند و همزمان کف پای راست را به سمت زانوی چپ بالا برده و همزمان هر دو دست به سمت سرشانه کشیده میشود و پا اندازه ی عرض شانه همزمان محکم به زمین کوبیده میشود و کلمه ی کماندو محکم و با صدای بلند گفته میشود لازم به ذکر است که کلمه ی ( استپ ) و حالت خبر دار در زمانی که مربی و رود و خروج میکند توسط ارشد کلاس گفته میشود و یا زمانی که مربی سر کلاس با همه ی هنر جویانش میخواهد صحبت کند و یا آموزش بدهد انجام میپذیرد لذا احترامات اصلی همزمان دست به اندازه  ی سرشانه از بالای سر کشیده شود و پا همزمان بصورتی که گفته شد به زمین محکم کوبانده شود.

مولف : استاد مهدی قشلاقی بنیانگذار و رئیس گروه اسپرت کـمـانـدو

کـمربـنـد زرد

         انواع مهارت

احترامات و قوانین کلاسی، اخلاق و مهارت های رفتاری آمادگی جسمانی لازم جهت اجرا تکنیک ها (مهارت های پایه )

آموزش غلتها و افتها

1- غلت ساده 2- غلت یک پا 3- غلت کشیده ( شیرجه غلت ) 4 – غلت ازپشت نشسته 5 – غلت از پشت ایستاده

آموزش دفاع شخصی
(کلاسیک و کاربردی)

رهایی و دفاع شخصی ناحیه: مچ دست (تک و جفت) و نحوه ی تمرین در کلاس و کاربردی کردن دفاع شخصی ها

آموزش ضربات دست و پا ودفاع ضربات و مبارزات آزاد و نیمه آزاد

نحوه صحیح گارد و حرکت به جلو عقب و طرفین به شیوه ی مبارزات آزاد . ضربات دست : چپ و راست   ( 1- لفت پانچ 2- رایت پانچ  ) ضربات پا : 1- اوت ساید کیک 2- این ساید کیک 3- لوکیک 4- میدل کیک

آموزش سلاح سرد و هنرهای فردی نمایشی

آموزش 1 الی 30 حرکت  نانچیکو

مدت زمان آموزش

5 ماه بصورت مداوم و همگام با کلاس

کـمربـنـد نارنجی

انواع مهارت

اجرای صحیح آموزش های کمربند زرد احترامات و قوانین کلاسی، اخلاق و مهارت های رفتاری . آمادگی جسمانی لازم جهت اجرا تکنیک ها (مهارت های پایه )

آموزش غلتها و افتها

6- بالانس افت   7 – غلت از پشت افت مجسمه   8- غلت از پشت افت کمر

آموزش دفاع شخصی
(کلاسیک و کاربردی)

ناحیه : موی سر( تک دست و دودست )و نحوه ی تمرین در کلاس و کاربردی کردن دفاع شخصی ها

آموزش ضربات دست و پا ودفاع ضربات و مبارزات آزاد و نیمه آزاد

ضربات دست دورانی : 3- هوک بسته 4- هوک باز 5 – آپرکات ، ضربات پا : 5- ران هوس کیک 6- فرونت کیک 7 – های فرونت کیک 8 – ساید کیک ،آموزش مبارزه : در رینگ و تاتمی جهت شرکت درمسابقات آزاد

آموزش سلاح سرد و هنرهای فردی  نمایشی

آموزش 31 الی 60 حرکت  نانچیکو ، آموزش مبارزات سلاح با سلاح ( سلاح آموزشی ) جهت شرکت در مسابقات سلاح سرد

مدت زمان آموزش

6 ماه بصورت مدام و همگام با کلاس

کـمربـنـد سبز

انواع مهارت

اجرای صحیح آموزش های کمربند نارنجی (احترامات وقوانين کلاسی، اخلاق و مهارت های رفتاری آمادگی جسمانی لازم جهت اجرا تکنیک ها (مهارت های پایه )

آموزش غلتها و افتها

9 – غلت بدون دست 10– اسکلوپ 11- بلانس پل 12 – اسکلوپ بدون دست

آموزش دفاع شخصی
(کلاسیک و کاربردی)

ناحیه : گلو ( تک دست و دودست ) و نحوه ی تمرین در کلاس و کاربردی کردن دفاع شخصی ها

آموزش ضربات دست و پا ودفاع ضربات و مبارزات آزاد و نیمه آزاد

ضربات دست : 6 – آپرکات تاران 7 –  بک فست  8 – بک پانچ ، ضربات پا : 10- های سایدکیک 11 – بکیک 12 – های بکیک 13 – آموزش مبارزه : در رینگ و تاتمی و تمرین جهت شرکت درمسابقات آزاد          

آموزش سلاح سرد و هنرهای فردی  نمایشی

 آموزش کامل سلاح چوب بلند ، آموزش مبارزات سلاح با سلاح ( سلاح آموزشی ) جهت شرکت در مسابقات سلاح سرد

مدت زمان آموزش

7 ماه بصورت مدام و همگام با کلاس

کـمربـنـد آبی

انواع مهارت

اجرای صحیح آموزش های کمربند سبز احترامات و قوانین کلاسی۔ اخلاق و مهارت های رفتاری و آمادگی جسمانی لازم جهت اجرا تکنیک ها (مهارت های پایه )

آموزش غلتها و افتها

13 – درونشسته چپ و راست  14 – دروپرنده چپ و راست 15 – اسکلوپ بالانس افت

آموزش دفاع شخصی
(کلاسیک و کاربردی)

ناحیه : یقه ( تک دست و دودست ) و نحوه ی تمرین در کلاس و کاربردی کردن دفاع شخصی ها

آموزش ضربات دست و پا ودفاع ضربات و مبارزات آزاد و نیمه آزاد

ضربات دست : 9 – هوک روسی ( گارد شکن ) 10 – کروس هوک 11 – البو ، ضربات پا : 14-  رام بکیک 15 – نیکیک ( کنده ) 16- سوئیپ از جلو 17 – سوئیپ از پشت ، آموزش مبارزه : در رینگ و تاتمی و تمرین جهت شرکت درمسابقات آزاد

آموزش سلاح سرد و هنرهای فردی نمایشی

آموزش کامل سلاح چوب کوتاه (اسکریما)، آموزش مبارزات سلاح با سلاح (سلاح آموزشی) جهت شرکت در مسابقات سلاح سرد

مدت زمان آموزش

8 ماه بصورت مدام و همگام با کلاس

کـمربـنـد قهوه ای

انواع مهارت

اجرای صحیح آموزش های کمربند آبی احترامات وقوانین کلاسی، اخلاق و مهارت های رفتاری و آمادگی جسمانی لازم جهت اجرا تکنیک ها (مهارت های پایه )

آموزش غلتها و افتها

16 – اسکلوپ غلت از پشت بدون دست 17 – چرخ و فلک پیچ افت کمر18 – وارو

آموزش دفاع شخصی
(کلاسیک و کاربردی)

ناحیه : کمر ( تک دست و دودست ) و نحوه ی تمرین در کلاس و کاربردی کردن دفاع شخصی ها

آموزش ضربات دست و پا ودفاع ضربات و مبارزات آزاد و نیمه آزاد

ضربات پا : کلیه ی ضربات پا بصورت جـهـشـی ، آموزش مبارزه : در رینگ و تاتمی و تمرین جهت شرکت درمسابقات آزاد و بین المللی         

آموزش سلاح سرد و هنرهای فردی و نمایشی

آموزش سلاح تـونـفـا بصورت کامل ، آموزش مبارزات سلاح با سلاح ( سلاح آموزشی ) جهت شرکت در مسابقات سلاح سرد

مدت زمان آموزش

9 ماه بصورت مدام و همگام با کلاس

کمربند مشکی دان یک

انواع مهارت

اجرای صحیح آموزش های کمربند قهوه ای احترامات و قوانین کلاسی، اخلاق و مهارت های رفتاری . آمادگی جسمانی لازم جهت اجرا تکنیک ها (مهارت های پایه )        

آموزش غلتها و افتها

19 – قیچی پا 20 – قیچی کمر 21- قیچی گردن کمکی 22 – قیچی گردن

آموزش دفاع شخصی
(کلاسیک و کاربردی)

ناحیه : پا ( تک و جفت ) و نحوه ی تمرین در کلاس و کاربردی کردن دفاع شخصی ها

آموزش ضربات دست و پا ودفاع ضربات و مبارزات آزاد و نیمه آزاد

ضربات پا : کلیه ی ضربات پا بصورت نـفـوذی ، تمرین : در رینگ و تاتمی جهت شرکت درمسابقات آزاد و بین المللی

آموزش سلاح سرد و هنرهای فردی و نمایشی

آموزش سلاح زنـجـیـر بصورت کامل ، آموزش مبارزات سلاح با سلاح ( سلاح آموزشی ) جهت شرکت در مسابقات سلاح سرد

امنیت اجتماعی

مدیریت بحران در درگیری های خیابانی با افراد غیرمسلح

مدت زمان آموزش

یکسال بصورت مدام و همگام با کلاس حداقل سن 13 سال

کمربند مشکی دان دو

انواع مهارت

اجرای صحیح آموزش های کمربند مشکی دان یک احترامات و قوانین کلاسی، اخلاق و مهارت های رفتاری . آمادگی جسمانی لازم جهت اجرا تکنیک ها (مهارت های پایه )  

آموزش دفاع شخصی ضربات دست و پا

دفاع شخصی ضربات دست : چپ و راست   ( 1- لفت پانچ 2- رایت پانچ ) دفاع شخصی ضربات پا : 1- اوت ساید کیک 2- این ساید کیک 3- لوکیک 4- میدل کیک

آموزش فنون حمله ای

ناحیه : مچ و مو ( تک دست و دودست ) و نحوه ی تمرین در کلاس و کاربردی کردن ها

آموزش ضربات دست و پا ودفاع ضربات و مبارزات آزاد و نیمه آزاد

ضربات پا : کلیه ی ضربات پا بصورت قیچی ، تمرین : در رینگ و تاتمی جهت شرکت درمسابقات آزاد و بین المللی         

آموزش سلاح سرد و هنرهای فردی و نمایشی

آموزش سلاح شـمـشـیر بصورت کامل ، آموزش مبارزات سلاح با سلاح ( سلاح آموزشی ) جهت شرکت در مسابقات سلاح سرد

امنیت اجتماعی

روش صحیح حمل انواع کیف

مدت زمان آموزش

چهارده ماه بصورت مدام و همگام با کلاس حد اقل سن 14 سال

کمربند مشکی دان سه

انواع مهارت

اجرای صحیح آموزش های کمربند مشکی دان دو احترامات و قوانین کلاسی، اخلاق و مهارت های رفتاری . آمادگی جسمانی لازم جهت اجرا تکنیک ها (مهارت های پایه )         

آموزش دفاع شخصی ضربات دست و پا

دفاع شخصی ضربات دست دورانی : 3- هوک بسته 4- هوک باز 5 – آپرکات ، دفاع شخصی ضربات پا : 5- ران هوس کیک 6- فرونت کیک 7 – های فرونت کیک 8 – ساید کیک

آموزش فنون حمله ای

ناحیه : یقه و پشت ( تک دست و دودست ) و نحوه ی تمرین در کلاس و کاربردی کردن ها

آموزش ضربات دست و پا ودفاع ضربات و مبارزات آزاد و نیمه آزاد

ضربات پا : کلیه ی ضربات پا بصورت پرنده ، تمرین : در رینگ و تاتمی جهت شرکت درمسابقات آزاد و بین المللی         

آموزش سلاح سرد و هنرهای فردی و نمایشی

آموزش سلاح کـارد ( چاقو ) بصورت کامل ، آموزش مبارزات سلاح با سلاح ( سلاح آموزشی ) جهت شرکت در مسابقات سلاح سرد

امنیت اجتماعی

شناخت روش های خفت گیری و رهایی از آن

مدت زمان آموزش

یکسال و نیم بصورت مدام و همگام با کلاس حد اقل سن 20 سال

کمربند مشکی دان چهار

انواع مهارت

اجرای صحیح آموزش های کمربند مشکی دان سه احترامات و قوانین کلاسی، اخلاق و مهارت های رفتاری . آمادگی جسمانی لازم جهت اجرا تکنیک ها (مهارت های پایه )         

آموزش دفاع شخصی ضربات دست و پا

 دفاع شخصی ضربات دست : 6 – آپرکات تاران 7 –  بک فست  8 – بک پانچ ، دفاع شخصی ضربات پا : 10- های سایدکیک 11 – بکیک 12 – های بکیک 13 – 

 

آموزش فنون حمله ای

ناحیه : کمر و دورپا ( تک دست و دودست )  و نحوه ی تمرین در کلاس و کاربردی کردن ها

آموزش ضربات دست و پا ودفاع ضربات و مبارزات آزاد و نیمه آزاد

ضربات پا : کلیه ی ضربات پا بصورت دوبـل ، تمرین : در رینگ و تاتمی جهت شرکت درمسابقات آزاد

آموزش سلاح سرد و هنرهای فردی و نمایشی

آموزش سلاح تـبـر بصورت کامل ، آموزش مبارزات سلاح با سلاح ( سلاح آموزشی ) جهت شرکت در مسابقات سلاح سرد

امنیت اجتماعی

رفتار شناسی و روانشناسی در نزاع ها و درگیری های خیابانی شناخت هرم دفاع

مدت زمان آموزش

دو سال بصورت مدام و همگام با کلاس حداقل سن 22 سال

کمربند مشکی دان پنج

انواع مهارت

اجرای صحیح آموزش های کمربند مشکی دان چهار احترامات و قوانین کلاسی، اخلاق و مهارت های رفتاری . آمادگی جسمانی لازم جهت اجرا تکنیک ها (مهارت های پایه )   

آموزش دفاع شخصی ضربات دست و پا

دفاع شخصی ضربات دست: 9 –هوک روسی( گارد شکن ) 10 – کروس هوک 11 –البو، دفاع شخصی ضربات پا: 14-رام بکیک 15_نیکیک (کنده) 16-سوئیپ از جلو 17-سوئیپ از پشت

آموزش دفاع شخصی گراپلینگ

آموزش دفاع شخصی و درگیری بصورت نشسته و روی زمین و خوابیده

آموزش ضربات دست و پا ودفاع ضربات و مبارزات آزاد و نیمه آزاد

ضربات پا : 18 – کانسرت 19 – دیاش 20 – عقرب 21 – جفت جلو 22 – جفت بغل

آموزش سلاح سرد و هنرهای فردی و نمایشی

آموزش سلاح داس ( کاما ) به صورت کامل ، آموزش مبارزات سلاح با سلاح ( سلاح آموزشی ) جهت شرکت در مسابقات سلاح سرد

امنیت اجتماعی

شناخت آسیب های اجتماعی حفاظت فیزیکی

مدت زمان آموزش

سه سال بصورت مدام و همگام با کلاس حداقل سن 29 سال

کمربند مشکی دان شش

انواع مهارت

اجرای صحیح آموزش های کمربند مشکی دان پنج احترامات و قوانین کلاسی، اخلاق و مهارت های رفتاری . آمادگی جسمانی لازم جهت اجرا تکنیک ها (مهارت های پایه )

آموزش دفاع شخصی حرفه ای

آموزش استفاده از سلاح سرد حریف علیه خودش

آموزش هنرهای دفاع شخصی کاربردی اجتماعی

دفاع شخصی و مقابله با انواع کیف قاپی و ساک دزدی

آموزش مبارزات آزاد یک به چند بدون سلاح و با سلاح

آموزش دفاع و مبارزه و درگیری خیابانی یک به دو

آموزش سلاح سرد و هنرهای فردی و نمایشی

آموزش سلاح تـیـرو کـمـان به صورت کامل ، آموزش مبارزات سلاح با سلاح ( سلاح آموزشی ) جهت شرکت در مسابقات سلاح سرد

امنیت اجتماعی

حفاظت از طلا و جواهرات حفاظت از پول در منزل و خودرو مراقبت از اشیاء قیمتی

مدت زمان آموزش

چهار سال بصورت مدام و همگام با کلاس حداقل سن 34 سال

کمربند مشکی دان هفت

انواع مهارت

اجرای صحیح آموزش های کمربند مشکی دان شش احترامات و قوانین کلاسی، اخلاق و مهارت های رفتاری . آمادگی جسمانی لازم جهت اجرا تکنیک ها (مهارت های پایه )         

آموزش دفاع شخصی حرفه ای

آموزش خلع سلاح سرد کاربردی و حرفه ای

آموزش هنرهای دفاع شخصی کاربردی اجتماعی

آموزش دفاع شخصی و مقابله با خفت گیری در حالت نشسته برروی زمین و یا صندلی

آموزش مبارزات آزاد یک به چند بدون سلاح و با سلاح

آموزش دفاع و مبارزه و درگیری خیابانی یک به سه

آموزش سلاح سرد و هنرهای فردی و نمایشی

آموزش سلاح به صورت کامل ، آموزش مبارزات سلاح با سلاح ( سلاح آموزشی ) جهت شرکت در مسابقات سلاح سرد

امنیت اجتماعی

پیش گیری از وقوع بحران

مدت زمان آموزش

پنج سال و بصورت مدام و همگام با کلاس حداقل سن 39 سال

کمربند مشکی دان هشت

انواع مهارت

اجرای صحیح آموزش های کمربند مشکی دان هفت احترامات و قوانین کلاسی، اخلاق و مهارت های رفتاری . آمادگی جسمانی لازم جهت اجرا تکنیک ها (مهارت های پایه )   

آموزش دفاع شخصی حرفه ای

آموزش مبارزه و دفاع شخصی و در گیری در رینگ

آموزش هنرهای دفاع شخصی کاربردی اجتماعی

آموزش دفاع شخصی و مقابله با خفت گیری در خارج  و داخل خودرو

آموزش مبارزات آزاد یک به چند بدون سلاح و با سلاح

آموزش دفاع و مبارزه و درگیری خیابانی یک به چهار

آموزش سلاح سرد در برابر سلاح سرد

آموزش شمشیر و چاقو در برابر چاقو

امنیت اجتماعی

روابط و آسیب های اجتماعی

مدت زمان آموزش

هشت سال بصورت مدام و همگام با کلاس حداقل سن 44 سال

کمربند مشکی دان نه

انواع مهارت

اجرای صحیح آموزش های کمربند مشکی دان هشت احترامات و قوانین کلاسی، اخلاق و مهارت های رفتاری . آمادگی جسمانی لازم جهت اجرا تکنیک ها (مهارت های پایه )   

آموزش دفاع شخصی حرفه ای

آموزش دفاع شخصی کارد ( چاقو ) خنجر

آموزش هنرهای دفاع شخصی کاربردی اجتماعی

آموزش دفاع شخصی و مقابله با خفت گیری در حالتهای مختلف در خیابان

آموزش مبارزات آزاد یک به چند بدون سلاح و با سلاح

آموزش دفاع و مبارزه و درگیری خیابانی یک به پنج

آموزش مبارزه با سلاح سرد

آموزش مبارزه با چوب ، خنجر ، چاقو

مدت زمان آموزش

نه سال بصورت مدام و همگام با کلاس حداقل سن 48 سال

کمربند مشکی دان ده

انواع مهارت

اجرای صحیح آموزش های کمربند مشکی دان نه احترامات و قوانین کلاسی، اخلاق و مهارت های رفتاری . آمادگی جسمانی لازم جهت اجرا تکنیک ها (مهارت های پایه )         

آموزش دفاع شخصی حرفه ای

ارائه ی تز علمی ، عملی و 20 دفاع شخصی حرفه ای ابدائی

آموزش هنرهای دفاع شخصی کاربردی اجتماعی

 

ارائه ی تز علمی ، عملی دفاع شخصی کاربردی اجتماعی

 

آموزش مبارزات آزاد یک به چند بدون سلاح و با سلاح

آموزش دفاع و مبارزه و درگیری خیابانی یک به شش

آموزش سلاح سرد و هنرهای فردی و نمایشی

کار با انواع سلاح های نمایشی و کاربردی وخلاقیت و ابتکار واجرا همزمان دو سلاح متفاوت

مدت زمان آموزش

یازده سال بصورت مدام و همگام باکلاس حداقل سن 50 سال

اسامی و اصطلاحات درگروه اسپرت کـمـانـدو

سلام،تشکر، عذرخواهی

EIEH

استاد

MASTER

آموزگار ، مدرس

INSTERACTOR                                                  

مربی

COACH

آماده

READY

حالت ایستاده

STANCE

لگد

KICK

احترام گذاشتن

BOW

دستور شروع ، حرکت ، رفتن

GO

نشستن

SIT DOWN

برخواستن

STAND UP

برگشتن

TURN BACK

ساکت ، آرام باش

SILENCE / BE QUIT

شکستن اجسام سخت

BREAKING

فریاد با تخلیه نفس

YEL

تمرکز با حالت چشم بسته

MEDITISION

ضربه زدن

STRIKE

دفاع کردن

BLOCK

بالا

HIGH

وسط

MIDDLE

پایین                                             

LOW

چپ

LEFT

راست

RIGHT                                                              

پشت

BACK

جلو

FRONT

پهلو

SIDE

داخل

IN SIDE

خارج

OUT SIDE

رها کردن ، آزاد          

RELAX

محل مبارزه

RING

مبارزه

COMBAT

دستور آغاز مسابقه

FIGHT

دستور قطع مسابقه

STOP

تخته تمرین

STRIKING BOARD

محل تمرین              

PARCTICE HALL

ادامه دادن                

GO ON

کافی است

IT’S ENOUGH

اسامی ایستادنها

 

ایستادن خبردار

READY STANCE

ایستادن در صف

LINE POSITION

حالت مبارزه (آماده مبارزه)

FIGHT POSITION

بسمت جلو ایستادن

FORWARD STANCE

ایستادن با پاشنه چسبیده و پنجه ها باز

V STANCE

ایستادن به صورت سومو

SUMO STANCE

ایستادن پا اسبی (سرپاها رو به جلو)

HORSE STANCE

ایستادن گربه ای

CAT STANCE

ایستادن روی پای عقب

BACK STANCE

اسامی اعضای بدن

 

سینه

CHEST

شکم

STOMACH

بیضه

BALLS

کمر

WASTE

پا

FOOT

ران

THIGH

زانو

KNEE

ساق پا

LEG

مچ پا

FOOTWRIST

سینه پا

BALL OF FOOT

روی پا

INSTEP

پاشنه

HEEL

تیغ پا                         

KNIFE FOOT

بدن

BODY                 

سر

HEAD                             

صورت

FACE                             

گوش

EAR                                  

چشم

EYE                               

بینی

NOSE                              

لب

LIP

فک

JAW                                 

چانه

CHAIN                               

گردن

NECK                                                           

بازو

ARM                                    

آرنج

ELBOW                                

ساعد

FOREARM                            

مچ دست

WRIST

دست

HAND

کف دست

PALM HEEL

مفصل

JOINT

مشت

FISTS

دو مفصل پشت مشت

FOREFIST

پشت مشت

INVERTED FIST

لبه خارجی مشت

FIST EDGE

اسامی ضربات و تکنیکهای پا

 

لگد با سینه پا از جلو

FRONT KICK                    

لگد با روی پا

ROUND HOUSE KICK

لگد با ساق پا

LOW KICK / FORELEG KICK

لگد با تیغه پا از پهلو

SIDE KICK                    

لگد چرخشی

ROUND BACK KICK            

لگد با پاشنه پا به پشت

BACK KICK

لگد با زانو

KNEE KICK

لگد با پاشنه از جلو

HEEL KICK                     

لگد از جلو با کف پا

PUSH KICK                   

لگد از جلو به صورت هوک

HOOK KICK                                                                 

لگد از جلو با هلالی پا

ARCH KICK                        

لگد مستقیم پا از بالا به پایین

AXE KICK

لگد با پا از داخل

IN SIDE KICK                       

لگد با پا از خارج

OUT SIDE KICK

دور کردن پا بصورت جهشی

SKIP SWEEP

لگد چرخشی با کف پا

SPINING HOOK KICK

لگد چرخشی با پاشنه پا

SPINING HEEL KICK

اسامی ضربات و تکنیکهای پرشی پا

 

لگد پرنده با سینه پا از جلو

JUMPING FRONT KICK

لگد پرنده با روی پا

JUMPING FRONT HOUSE KICK

لگد چرخشی پرشی از پشت

JUMPING ROUND BACK KICK

لگد پرشی با پاشنه پا به پشت

JUMPING BACK KICK

لگد پرشی با زانو

JUMPING KNEE KICK

لگد پرشی با تیغه پا از پهلو

JUMPING SIDE KICK

لگد پرنده با زانو به جلو

JUMPING FRONT KNEE KICK

اسامی ضربات و تکنیکهای دست

 

ضربه مشت مستقیم

JEB PUNCH

ضربه دورانی هلالی با پیش مشت

HOOK STRIKE

ضربه پیش مشت از پایین به بالا

UPPERCUT STRIKE

ضربه پیش ستونی بوسیله دو مفصل مشت

FOREFIST PUNCH

ضربه لبه مشت از پهلو

FIST EDGE SIDE STRIKE

ضربه تیغه مشت از داخل

FIST EDGE INSIDE STRIKE

ضربه لبه مشت به طرف پایین

FIST EDGE DOWN STRIKE

ضربه لبه مشت از خارج

FIST EDGE OUTSIDE STRIKE

ضربه پشت مشت رو به رو

INVERTED FIST STRIKE

ضربه دو تایی مشت

DOUBLE PUNCH

ضربه آرنج به بالا

ELBOW HIGH STRIKE

ضربه آرنج به پهلو

ELBOW SIDE STRIKE

ضربه آرنج به پشتELBOW BACK STRIKE

ضربه تیغه دست به پایین

KNIFE HAND DOWN STRIKE

ضربه تیغه دست به پهلو

KNIFE HAND SIDE STRIKE

ضربه تیغه دست از داخل

KNIFE HAND INSIDE STRIKE

ضربه تیغه دست از بالا به پایین

KNIFE HAND HIGH STRIKE

ضربه چرخشی با لبه مشت

ROUND BACK FIST STRIKE

ضربه پاشنه دست با بالا

PALM HEEL HIGH STRIKE

ضربه پاشنه دست به وسط

PALM HEEL MIDDLE STRIKE

اسامی تکنیکهای دفاع راست با دست

 

دفاع ضربدری دو دست رو به پایین

CROSS DOWNWARD BLOCK

دفاع بالا رونده

UPER BLOCK

دفاع تیغه دست به پایین

KNIFE HAND LOW BLOCK

دفاع با مچ دست رو به پایین

WRIST UPER BLOCK

دفاع جداکننده از هم

SEPARANTING BLOCK

دفاع آرنج از خارج

ELBOW OUT SIDE BLOCK

دفاع آرنج از پایین

ELBOW DOWN BLOCK

دفاع جارو کننده

SWEEPING BLOCK

دفاع آرنج به وسط و خارج

ELBOW MIDDLE STRIKE

دفاع با ساعد از خارج

OUT SIDE ARM BLOCK

دفاع پاشنه دست از خارج به وسط

PALM HEEL MIDDLE BLOCK OUTSIDE

دفاع پاشنه دست به پایین

PALM HEEL LOW BLOCK

دفاع گردش ملاقه ای

SCOOPING BLOCK

دفاع با کف دست رو به پایین

PALM HEEL LOW BLOCK

دفاع تیغه دست به بالا

KNIFE HAND HIGH BLOCK

دفاع ضربدری دو دست رو به بالا

CROSS UPWARD BLOCK

دفاع با ساعد از داخل

INSIDE ARM BLOCK

دفاع تیغه دست وسط

KNIFE HAND MIDDLE BLOCK