زهرا قاسمی کرانی

6611***467
فرزند : کمال
وضعیت : تاییدشده
سمت : دبـیـر بانوان

(( تـمـام حـکـم هـای این کـاربر ))

نــوع حــکــم : کمربند مشکی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/02/15
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 56-196/105/99/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : ورزشکار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــوع حــکــم : مربیگری عملی درجه : سه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/05/20
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 123-196/105/99/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : مربی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــوع حــکــم : ابلاغ رسمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/12/22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 196/99/124/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : دبیربانوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــوع حــکــم : ابلاغ رسمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/01/20
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 196/99/132/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : مسئول روابط عمومی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــوع حــکــم : کارت شناسایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/08/04
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 153-99-196
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : دبیربانوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــوع حــکــم : استاژفـنــی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/09/20
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 196/99/190/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : دبیربانوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1399/02/15

(( تصاویر تمام احکام ))