سیروان برزوئی پور

فرزند : محمدعلی

6208***382

سمت : نماینده استان کردستان

(( تـمـام حـکـم هـای این کـاربر ))

نــوع حــکــم : مربیگری عملی درجه : دو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/05/30
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 152-196/200/98/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : نماینده استان کردستان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ