نسرین خوارزمی

6553***487
فرزند : حسین
وضعیت : √ تاییدشده

 

(( تـمـام حـکـم هـای این کـاربر ))

نــوع حــکــم : ابلاغ مسئولیت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1400/02/22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم: 114/12/2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت :  ورزشکار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ