محمد لطفی

1053***377
فرزند :محمد صدیق
وضعیت : √ تاییدشده

 

(( تـمـام حـکـم هـای این کـاربر ))

نــوع حــکــم : کمربندزرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1398/10/09
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 150-196/100/400/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : ورزشکار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــوع حــکــم : کمربندنارنجی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/04/09
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 151-196/101/400/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : ورزشکار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــوع حــکــم : کمربندسبز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/10/09
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 152-196/102/400/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : ورزشکار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ