هدایت چاه شوری

0111***349
فرزند : حیدر
وضعیت : √ تاییدشده

 

(( تـمـام حـکـم هـای این کـاربر ))

نــوع حــکــم : ابلاغ مسئولیت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/10/13
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 196/99/200/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : نماینده و مسئول روابط بین الملل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ