مهدی سویزی

1066***005
فرزند : حسین
وضعیت : √ تاییدشده

سمت : عضو هئیت رئیسه

(( تمام حکم های این کاربر ))
نـوع حـکـم : کمربند مشکی
تاریخ صدور : 1396/12/05
شماره : 52-196/105/98/ک
سمت : وزشکار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـوع حـکـم : مربیگری عملی درجه : سه
تاریخ صدور : 1398/11/25
شماره : 109-196/200/98/ک
سمت : مربی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـوع حـکـم : دان فنی یک
تاریخ صدور : 1399/03/18
شماره : 276/212
سمت : ورزشکار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـوع حـکـم : داوری درجه : 3
تاریخ صدور : 1399/03/18
شماره : 276/213
سمت : داور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـوع حـکـم : ابلاغ مسئولیت
تاریخ صدور : 1399/01/20
شماره : 196/99/118/ک
سمت : عضو هیئت رئیسه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـوع حـکـم : ابلاغ مسئولیت
تاریخ صدور : 1399/07/15
شماره : 196/99/184/ک
سمت : رئیس دفتر رئیس سبک

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـوع حـکـم : ابلاغ مسئولیت
تاریخ صدور : 1399/06/12
شماره : 196/99/175/ک
سمت : مشاور در امور آقایان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـوع حـکـم : ابلاغ مسئولیت
تاریخ صدور : 2020/04/27
شماره : s/c/97/1007
سمت : بازرس بین المللی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استان فعالیت : تهران