حسن سلیمانی

6367***584
فرزند : اکبر
وضعیت : √ تاییدشده

 

(( تـمـام حـکـم هـای این کـاربر ))

نــوع حــکــم : کمربند سبز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/08/30
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 123-196/103/99/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : ورزشکار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ