راحله طاهری زاده

0199***007
فرزند : حسین
وضعیت : √ تاییدشده

سمت : نایب رئیس بانوان

(( تمام حکم های این کار بر ))

نــوع حــکــم : کمربند مشکی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/01/29
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 118-196/105/99/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : ورزشکار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــوع حــکــم : مربیگری عملی درجه : سه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/05/30
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 155-196/200/98/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : مربی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــوع حــکــم : کارت شناسایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1400/01/25
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 196/99/130/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : نایب رئیس بانوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــوع حــکــم : ابلاغ رسمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/08/20
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 196/99/188/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : نایب رئیس بانوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــوع حــکــم : استاژفـنـی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/09/20
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 196/99/189/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : نایب رئیس بانوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( تصاویر تمام احکام ))