مهدی قشلاقی

7502***008
فرزند : مصطفی
وضعیت : √ تاییدشده

 

(( تـمـام حـکـم هـای این کـاربر ))

نــوع حــکــم : کارت شناسایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/12/23
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره کارت : 01-99-196-ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : بنیانگذارجهانی ، مدیرعامل و رئیس ورزش کماندو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــوع حــکــم : کمربندزرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/12/01
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 135-196/100/99/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : ورزشکار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ