سهیل کاظمی نژاد

0557***634
فرزند : منصور
وضعیت : √ تاییدشده

 

(( تـمـام حـکـم هـای این کـاربر ))

نــوع حــکــم : کارت شناسایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1401/01/25
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره کارت : 159-401-196-ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : نماینده شهرستان قرچک- ورامین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ