صابر گودرزی

0930***557
فرزند : مرتضی
وضعیت : √ تاییدشده

 

(( تـمـام حـکـم هـای این کـاربر ))

نــوع حــکــم : کارت شناسایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1401/01/25
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره کارت : 147-401-196-ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : عضوهیأت رئیسه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ