سعیدصعودی پور

2366***045
فرزند : علی
وضعیت : √ تاییدشده

 

(( تـمـام حـکـم هـای این کـاربر ))

نــوع حــکــم : ابلاغ مسئولیت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1400/02/06
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم: 196/400/13/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت :  عضو هیأت رئیسه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــوع حــکــم : ابلاغ مسئولیت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1400/02/06
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم: 196/400/14/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت :  نماینده گروه رزمی اسپرت کماندو در نیروی انتظامی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــوع حــکــم : کــمــربــنــد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـاریـخ صدور : 1399/02/20
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم: 196/105/400/202/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمت :  کمربند مشکی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــوع حــکــم : کمربندزرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/12/01
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره حکم : 135-196/100/99/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : ورزشکار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ