بهاره محمدزاده

3197***001
فرزند :محمدتقی
وضعیت : √ تاییدشده

 

(( تـمـام حـکـم هـای این کـاربر ))
نــوع حــکــم : ابلاغ مسئولیت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/12/28
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره : 196/99/127/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : نایب رئیس بانوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نــوع حــکــم : ابلاغ مسئولیت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاریـخ صدور : 1399/12/26
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره : 196/99/204/ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمت : مسئول امور مالی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ